Voor ons is er geen strikte scheiding tussen onderwijs en opvoeding, tussen kennis- en cultuuroverdracht en tussen kennis- en gewetensvorming. Het gaat om het leggen van de verbinding en het aandachtig met elkaar omgaan binnen de belevingswereld van het kind. Alle activiteiten zijn erop gericht om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen: ‘Wat heeft dit kind nodig?’

 

We:

  • dagen kinderen uit en stimuleren ze om zelfstandig hun mogelijkheden optimaal te ontwikkelen;
  • leren kinderen, o.a. door het geven van feedback, om kritisch te kijken naar en na te denken over hun werkhouding en resultaten. We leren kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces;
  • bieden een verantwoorde afwisseling in spelen, leren en onderzoeken en stimuleren het stellen van (leer)vragen;
  • gebruiken een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 waarbij we werken vanuit doelen;
  • werken met coöperatief leren;
  • houden rekening met de verschillen in ontwikkelingsniveau, capaciteiten en talenten van kinderen;
  • zijn kritisch op ons onderwijsaanbod: het moet aansluiten bij waar we voor staan en uitnodigen tot leren met plezier, waarbij we nieuwe ontwikkelingen volgen en vooral doen wat werkt;
  • kijken goed naar kinderen en volgen hun ontwikkeling en welbevinden via een leerlingvolgsysteem en een heldere (zorg)structuur.